Nga tây-lỗ nhị-bắn tinh vào mồm

Ninh kiều-cần thơ