Bảo hân, kèn sáo bú liếm , bắn tinh lên mặt, chiều khách nhiệt tình, như người yêu

Bùi Văn Hòa - Biên Hòa